Szkolenia | Doradztwo | Usługi

Usługi animacji lokalnej obejmujące działania:

  • o charakterze animacyjnym,
  • wspierające tworzenie podmiotów obywatelskich i ich rozwój,
  • budowę i wsparcie lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz partycypacji społecznej,
  • działania mające na celu wyszukiwanie, przygotowanie oraz wspieranie lokalnych liderów działających w obszarze III sektora.

Usługi te adresowane są do organizacji pozarządowych, przedstawicieli JST, innych partnerów lokalnych (media, podmioty gospodarcze, instytucje kultury i oświaty) oraz liderów społeczności lokalnych.
Kliknij i SPRAWDŹ OFERTĘ W SWOIM SUBREGIONIE

Usługi rozwoju ekonomii społecznej adresowane do osób/podmiotów planujących założyć przedsiębiorstwo społeczne.
Ta grupa usług obejmuje zarówno wsparcie finansowe (porównaj: Wsparcie finansowe), jak i szkoleniowo doradcze, stanowiące kompleksowy system wsparcia rozwoju przedsiębiorstw społecznych. Warunkiem skorzystania ze wsparcia finansowego jest wcześniejsza identyfikacja potrzeb w zakresie doradczo-szkoleniowym oraz realizacja dedykowanych szkoleń, mających na celu podnoszenie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego, w szczególności związanych ze sferą ekonomiczną jego funkcjonowania lub/i na dostarczaniu i rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym (adekwatnie do potrzeb i roli danej osoby w przedsiębiorstwie społecznym). Wykorzystane zostaną w tym celu różnorodne formy nabywania wiedzy i umiejętności (szkolenia, warsztaty, doradztwo, mentoring, coaching, tutoring, współpraca, wizyty studyjne), dopasowane do indywidualnych potrzeb podmiotu, któremu udzielone zostanie wsparcie.
W ramach tej grupy usług przewidziano ponadto pomoc (wsparcie pomostowe) w uzyskaniu stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego i przygotowanie do w pełni samodzielnego funkcjonowania nowo utworzonego przedsiębiorstwa Zakres i intensywność wsparcia pomostowego oraz okres jego świadczenia są dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa społecznego.
Wsparcie pomostowe w formie zindywidualizowanych usług szkoleniowo-doradczych jest ukierunkowane w szczególności na wzmocnienie kompetencji biznesowych przedsiębiorstwa.
Kliknij i SPRAWDŹ OFERTĘ W SWOIM SUBREGIONIE

Usługi wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych obejmują przedsięwzięcia szkoleniowo-doradcze umożliwiające wzmocnienie potencjału istniejących przedsiębiorstw społecznych i ich rozwój (m.in. doradztwo prawne, biznesowe, finansowe, szkolenia i warsztaty, mentoring, coaching, tutoring, wizyty studyjne, wsparcie dla usług oferowanych przez podmioty ekonomii społecznej). Oferta szkoleniowo-doradcza dla podmiotów ekonomii społecznej już funkcjonujących.
Kliknij i SPRAWDŹ OFERTĘ W SWOIM SUBREGIONIE