Konkurs dla najlepszych przedsiębiorstw społecznych!

Konkurs Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej to inicjatywa zapoczątkowana w 2011 roku, która ma na celu promować i nagradzać najlepsze przedsiębiorstwa społeczne w Małopolsce, z sukcesem łączące działalność biznesową z realizacją założonych celów społecznych.

O tytuł Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej mogą ubiegać się:

 • organizacje pozarządowe oraz kościelne jednostki organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą,
 • spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
 • spółdzielnie socjalne,
 • zakłady pracy chronionej,
 • spółki kapitałowe, które w umowie, statucie lub akcie założycielskim mają zapis o prowadzeniu działalności w celach społecznych i przeznaczeniu całego zysku na cele społeczne,
 • podmioty działające w innych formach prawnych, pod warunkiem posiadania aktualnego statusu przedsiębiorstwa społecznego (figurujące na liście przedsiębiorstw społecznych). 

Przy ocenie zgłoszonych kandydatur Kapituła bierze pod uwagę następujące kryteria:

 • wynik finansowy,
 • innowacyjność (w dowolnym obszarze: zarządzania, oferowanego produktu lub usługi/promocji, wsparcia innowacyjnych pomysłów pracowników, itp.),
 • przedsiębiorczość (koncepcja i okoliczności powstania firmy, pomysł na produkt/usługę),
 • liczba pracowników w przeliczeniu na etaty w dniu składania aplikacji ( w tym z grup zagrożonych wykluczeniem),
 • liczba dostępnych produktów/usług.

Dla laureatów oferowane są atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe. Laureat Konkursu ma tez możliwość posługiwać się przez rok tytułem i logo Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej.

Laureaci poprzednich edycji Konkursu

 • 2011 - Stowarzyszenie Siemacha nagrodzone za prowadzone Centrum Rozwoju Com-Com Zone w Nowej Hucie – unikalne połączenie działań wychowawczych, sportu i terapii;
 • 2012 - Laboratorium Cogito sp. z o.o. prowadzące Ośrodek Recepcyjno - Szkoleniowy Zielony Dół, w którym pracują osoby chorujące psychicznie;
 • 2013 - Spółdzielnia Socjalna OPOKA z Klucz - za zbudowanie lokalnego systemu wsparcia osób bezrobotnych i niepełnosprawnych opartego na instrumentach ekonomii społecznej;
 • 2014 - Przedsiębiorstwo Społeczne Ognisko sp. z o.o. - za tworzenie trwałych i stabilnych miejsc pracy dostosowanych do możliwości i potrzeb osób wykluczonych społecznie;
 • 2015 - Spółdzielnia Socjalna „PRIMA” z Pcimia - za stworzenie miejsc pracy, których owocem jest wysoka jakość żywienia dzieci i młodzieży oraz kreowanie mody na zdrowe odżywianie;
 • 2016 - Krakowska Spółdzielnia Niewidomych Sanel za skuteczne włączenie zasad solidarności społecznej do prowadzonej działalności gospodarczej, otwartość na współpracę z partnerami lokalnymi, aktywne działania na rzecz integracji różnych środowisk społecznych oraz autorskie pomysły w zakresie usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami;
 • 2017 - Spółdzielnia Socjalna Równość z siedzibą w Krakowie - za udowodnienie, że firma społeczna może w równej mierze osiągać sukces ekonomiczny co społeczny, cechować się dużą skalą prowadzonej działalności, być stabilnym podmiotem rynkowym skutecznie konkurującym z podmiotami komercyjnymi przy zachowaniu zdolności do wypełniania ważnej społecznej misji;
 • 2018 - Beskidzka Spółdzielnia Socjalna - za potwierdzenie, że warunkiem efektywnie prowadzonej działalności gospodarczej jest silny, zintegrowany i solidarny zespół pracowniczy, a zaufanie jest fundamentem ekonomii oraz za stworzenie dobrych jakościowo, trwałych i stabilnych miejsc pracy;
 • 2019 - Spółdzielnia Socjalna Apacze - za zbudowanie modelu biznesowego, który bazuje na potencjale osób z niepełnosprawnościami, kształtowanie ich pozytywnego wizerunku w społeczeństwie oraz efektywną współpracę z biznesem i samorządem lokalnym;

Samorząd i biznes przyjazny ekonomii społecznej
Od 2012 roku Kapituła Konkursu wyróżnia też samorządy oraz firmy wspierające rozwój małopolskiej ekonomii społecznej – laureatami zostały Gmina Jordanów (w 2012 roku), Gmina Raciechowice (2013 r.), Gmina Rabka – Zdrój (w 2014 r.), Gmina Klucze (2015 r.), Miasto Tarnów (2016 r.), Gmina Sułkowice (2017 r.), Gminy Iwanowice i Słopnice (2018), Miasto Gorlice (2019 r.) oraz firmy Treko Laser Sp. z o. o.(2012 r.), Scandia Cosmetics SA (2013 r.), Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. (w 2014 r.), Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa JONIEC Mieczysław Joniec (2015 r.) oraz Wawel Service Sp. z o.o. i ARKANA COSMETICS Sp. z o.o. (2016 r.), Małopolskie Parki Przemysłowe Sp. z o.o. (2017 r.), State Street Bank International (2018 r.), Wiśniowski Sp. z o.o. (2019 r.).