Rekrutacja na drugi nabór trwa !!! 

Informujemy, że od dnia 21 lutego 2020 roku przyjmowane są dokumenty rekrutacyjne na drugi nabór Grup Inicjatywnych zainteresowanych pozyskaniem dotacji na utworzenie nowego lub przystąpienie do istniejącego przedsiębiorstwa społecznego.

W celu zgłoszenia kandydatury Grupy inicjatywnej należy dostarczyć (osobiście lub pocztą tradycyjną) Formularz rekrutacyjny wraz z Formularzem pomysłu biznesowego do jednego z poniższych Punktów Coworkingu Społecznego:

  • Spółdzielnia Socjalna "OPOKA"  32-300 Olkusz, ul. Żuradzka 3B
  • Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. 32-500 Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5

 Termin zakończenia pierwszego naboru - 6 marca 2020 roku godz. 13:00 (decyduje data wpływu).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

  • Spółdzielnia Socjalna "OPOKA" – 32 307 02 67
  • Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. –  32 623 06 35

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby i podmioty!

Poniżej znajdą Państwo Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami.

Wsparcie finansowe

Udzielamy wsparcia szkoleniowo-doradczego osobom zainteresowanym założeniem nowego przedsiębiorstwa społecznego lub utworzeniem miejsca pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym. Wspieramy rozwój przedsiębiorczości poprzez tworzenie dogodnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej oraz tworzenie trwałych miejsc pracy. Naszym celem jest przygotowanie Uczestników projektu do założenia, prowadzenia lub pracy w przedsiębiorstwie społecznym z uwzględnieniem ich przyszłej roli w tym przedsiębiorstwie, a także wsparcie grup inicjatywnych w tworzeniu biznesplanu, który stanowi podstawę do ubiegania się o przyznanie bezzwrotnej dotacji.

Oferta MOWES dla grup inicjatywnych:

1. Przeprowadzenie diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie w 3 obszarach ważnych z punktu widzenia planowanego przedsięwzięcia tj.:

  • wiedzy z zakresu powoływania i aspektów prawnych funkcjonowania PS,
  • aspektów finansowych i biznesowych prowadzenia PS,
  • potrzeb dotyczących kwalifikacji i umiejętności zawodowy członków grupy inicjatywnej.

2. Opracowanie kompletnego Indywidualnego Planu Wsparcia (IPW) dla uczestników.

3. Wsparcie szkoleniowe poprzez realizację cykli szkoleniowych złożonych z 2 bloków tematycznych:

  • blok 1 – aspekty prawne i zasady funkcjonowania, specyfika działalności gospodarczej prowadzonej w formie PS, odpowiedzialność prawna,
  • blok 2 – finansowe aspekty funkcjonowania PS, planowanie działalności, księgowość, koszty działania w tym obciążenia podatkowe, odpowiedzialność finansowa.

4. Doradztwo biznesowe (obejmujące m.in. zasady planowania w biznesie, tworzenie biznesplanu na potrzeby dotacji) realizowane przez doradcę biznesowego.

5. Doradztwo kluczowe (obejmujące m.in. opracowanie dokumentów statutowych przez grupy inicjatywne, pomoc w dopełnieniu formalności związanych z rejestracją podmiotu, pomoc organizacyjną w znalezieniu lokalu, czy odpowiedniego sprzętu, pracowników) realizowane przez doradcę kluczowego.

6. Doradztwo specjalistyczne obejmujące m.in. finanse, porady prawne, czy technologiczne w danej dziedzinie produkcji, badania rynku itp.

7. Szkolenia zawodowe w zależności do indywidualnych potrzeb.

8. Wsparcia finansowe na założenie/ przystąpienie/ zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym dla uczestników projektu w maksymalnej kwocie 21.020,00 zł na utworzenie jednego miejsca pracy.

9. Wsparcie pomostowe finansowe w maksymalnej kwocie 2250,00 zł miesięcznie na jedno utworzone miejsce pracy wypłacane przez 6 miesięcy.

10. Wsparcie pomostowe merytoryczne po zarejestrowaniu podmiotu.

 

Regulamin rekrutacji oraz załączniki:

Ο REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA WE WSPARCIU SZKOLENIOWO-DORADCZYM W ZADANIU 2

Ο ZAŁĄCZNIK 1A - FORMULARZ REKRUTACYJNY - OSOBY FIZYCZNE

Ο ZAŁĄCZNIK 1B - FORMULARZ REKRUTACYJNY - OSOBY PRAWNE

Ο ZAŁĄCZNIK 2 - FORMULARZ POMYSŁU BIZNESOWEGO 

Ο ZAŁĄCZNIK 3A - KARTA OCENY FORMALNEJ - OSOBY FIZYCZNE 

Ο ZAŁĄCZNIK 3B - KARTA OCENY FORMALNEJ - OSOBY PRAWNE

Ο ZAŁĄCZNIK 4 - KARTA OCENY POMYSŁU BIZNESOWEGO 

Ο ZAŁĄCZNIK 5 -  KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

Ο ZAŁĄCZNIK 6A - KARTA OCENY GRUPY INICJATYWNEJ - OSOBY FIZYCZNE

Ο ZAŁĄCZNIK 6B - KARTA OCENY GRUPY INICJATYWNEJ - OSOBY PRAWNE

Ο ZAŁĄCZNIK 7A - UMOWA SZKOLENIOWO-DORADCZA Z OSOBĄ FIZYCZNĄ

Ο ZAŁĄCZNIK 7B - UMOWA SZKOLENIOWO-DORADCZA Z OSOBĄ PRAWNĄ

Ο ZAŁĄCZNIK 7C - UMOWA SZKOLENIOWO-DORADCZA Z OSOBĄ PRAWNĄ Z POMOCĄ DE MINIMIS

 

Informacje dotyczące kadry OWES:

Doradca kluczowy:

Mariusz Lachor - e-mail: lachor.mowes@opokas.pl

Doradca biznesowy:

Klaudia Kula - e-mail: kula.mowes@opokas.pl

Doradca pierwszego wsparcia:

Kinga Kula - e-mail: biuro.mowes@opokas.pl

Telefon: 32 307 02 67