Wsparcie szkoleniowo-doradcze

Doradztwo, szkolenia i specjalistyczne wsparcie, które pomoże lepiej wykorzystać potencjał Waszej organizacji, ułatwi zmaganie się z bieżącymi wyzwaniami i zbuduje podstawy przyszłego rozwoju.

To tylko kilka elementów z szerokiej oferty bezpłatnego wsparcia, jakie można uzyskać zgłaszając się do Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES).

Jeśli prowadzisz lub jesteś zaangażowany w działalność fundacji, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa społecznego lub innego podmiotu ekonomii społecznej (w tym WTZ, ZAZ, CIS, KIS)* możesz ubiegać się o udział w rozbudowanym systemie wsparcia, jaki oferuje MOWES.

Celem procesu doradczego MOWES będzie rozwój Waszej organizacji.

Razem z przydzielonym Wam doradcą i doświadczonymi ekspertami zdiagnozujecie potrzeby Waszej organizacji i przygotujecie dostosowany do Waszych potrzeb Indywidualny Plan Wsparcia. Określicie zestaw działań, ułatwiający pokonywanie stojących przed Wami wyzwań.

Opracowany specjalnie dla Waszej organizacji Indywidualny Plan Wsparcia może obejmować następujące elementy:

 • przygotowanie i wdrożenie strategii rozwoju,
 • opracowanie i wprowadzenie na rynek nowej oferty,
 • udoskonalenie dotychczasowego sposobu produkcji lub świadczenia usług,
 • wdrożenie planu naprawczego,
 • rozwój kwalifikacji kadry,
 • opracowanie strategii marketingowych, czy biznes-planów,
 • pomoc w pozyskiwaniu środków grantowych i innych,
 • umożliwienie nawiązania kontaktów i poznanie osób pracujących w podobnych organizacjach.
   

NASZA OFERTA to przede wszystkim:

 • Wsparcie merytoryczne nakierowane na rozwój Waszej organizacji,
 • Indywidualne podejście (wsparcie bieżących i strategicznych działań organizacji na każdym etapie rozwoju),
 • Stała współpraca z doradcami kluczowymi i biznesowymi,
 • Profesjonalne doradztwo, szkolenia i specjalistyczne usługi dotyczące różnych aspektów zarządzania organizacją,
 • Wymiana doświadczeń i współpraca pomiędzy podmiotami,
 • Indywidualny Plan Wsparcia opracowana dla każdej organizacji.


W ramach projektu "MOWES2 – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny" ww. działania realizowane są poprzez realizację Zadania 4 – Wsparcie istniejących podmiotów ekonomii społecznej (Partnerzy odpowiedzialni: Fundacja GAP, Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji).

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej odpowiada za wsparcie:
*fundacje, stowarzyszenia, spółki non-profit, Centra i Kluby Integracji Społecznej, Warsztaty terapii zajęciowej, Kluby sportowe (w przypadku posiadania KRS), Ochotnicze Straże Pożarne (w przypadku posiadania KRS), Koła gospodyń wiejskich, Zakłady Aktywności Zawodowej, Kościelne osoby prawne, Kluby Sportowe, Sp. z o.o., S.A. (wg ustawy o sporcie), Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych.

 

By zgłosić się do udziału w projekcie należy w terminie naboru:

(1) uzupełnić formularz rekrutacyjny (zał. nr 1 do regulaminu), a następnie (2) podpisać zgodnie z reprezentacją z KRS oraz (3) dostarczyć do Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej (ul. ks. bp. W. Bandurskiego 58/11 31-515 Kraków lub ul. Olszańska 5, 31-513 Kraków).
Wraz z formularzem należy do nas dostarczyć: (1) statut organizacji oraz (2) wydruk z KRS, a także (3) formularz informacji de minimis + zaświadczenia de minimis (jeśli dotyczy).

Wyniki poszczególnych naborów zostaną ogłoszone na stronie internetowej projektu, a z podmiotami ekonomii społecznej zakwalifikowanymi do udziału w projekcie skontaktuje się przydzielony Doradca kluczowy.

Pracownicy Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (Fundacja GAP):

Doradcy kluczowi:

 • Alicja Marszałek
 • Łukasz Maźnica
 • Dawid Sobolak
 • Magdalena Sobesto-Wiejak

Doradca biznesowy:

 • Tomasz Kucharski

 

Kontakt:

Biuro projektu dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością znajduje się w Krakowie, przy ul. Olszańskiej 5, 31-513 Kraków.
Biuro projektu czynne jest we wtorki i czwartki w godzinach od 10.00 do 14.00, tel. 732 994 528

Informacje można również uzyskać w siedzibie Realizatora wsparcia, ul. ks. bp. W. Bandurskiego 58/11, 31-515 Kraków,  codziennie w godzinach od 8.00 do 16.00, tel. 12 423 76 05.

E-mail: mowes@fundacjagap.pl

Adres korespondencyjny:
Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej
ul. ks. bp. W. Bandurskiego 58/11, 31-515 Kraków

 

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy w celu umówienia dogodnego terminu i miejsca spotkania  (istnieje możliwość spotkania w terenie).

 

Regulamin wsparcia podmiotów ekonomii społecznej

 

        Regulamin udziału w szkoleniach dla podmiotów ekonomii społecznej

 

 

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji odpowiada za wsparcie przedsiębiorstw społecznych.

 

Dokumenty rekrutacyjne dla istniejących Przedsiębiorstw Społecznych w ramach wsparcia realizowanego przez FRDL MISTIA

 

 

Projekt „MOWES2– Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej