O nas

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie jest jednostką organizacyjną Województwa Małopolskiego realizującą m.in. zadania województwa wynikające z ustawy o pomocy społecznej (w tym w zakresie koordynacji ekonomii społecznej w rozumieniu art. 21 pkt. 4a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

ROPS gromadzi doświadczenie w obszarze ekonomii społecznej od 2004 roku, kiedy to został liderem Partnerstwa na rzecz Rozwoju „Akademia Przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia” w ramach tematu D Inicjatywy Wspólnotowej Equal (Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawa jakości miejsc pracy). Projekt ten pozwolił na wprowadzenie tematyki ekonomii społecznej na grunt polityki regionalnej, czego efektem było wprowadzenie zapisów dotyczących wsparcia przedsiębiorczości społecznej do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013.

W roku 2008 rozpoczęła się realizacja projektu systemowego „Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej”, w ramach którego realizowane były wszystkie działania przewidziane w SZOP POKL dla Poddziałania 7.2.2. ROPS pełniąc funkcję Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) przyczynił się do powstania 295 miejsc pracy w ponad 40 spółdzielniach socjalnych. Jednocześnie poszukiwano nowych możliwości dla finansowania funkcjonowania spółdzielni socjalnych – w ramach współpracy ponadnarodowej z Regionem Lombardii opracowano dostosowany do polskich realiów model konsorcjum podmiotów ekonomii społecznej oraz model finansowania spółdzielni socjalnych oparty o mechanizmy zwrotne.

W Małopolsce stworzony został także system wsparcia OWES zakładający kompleksowość i komplementarność udzielanego wsparcia (objęcie projektami wszystkich subregionów województwa, zapewnienie mieszkańcom dostępu do wszystkich usług ekonomii społecznej zapisanych w SZOP POKL w każdym subregionie). Model ten został w roku 2010 zaadaptowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego do wdrażania Poddziałania 7.2.2 POKL w całym kraju.

Od 2015 roku ROPS realizuje projekt pozakonkursowy „Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej” w ramach Działania 9.3 RPO WM na lata 2014-2020. Szczególny nacisk w projekcie położony został na stworzenie platformy współpracy różnych kategorii podmiotów ekonomii społecznej zmierzających do realizacji wspólnych przedsięwzięć (tworzenie grup przedsiębiorstw społecznych, podmiotów es o charakterze reintegracyjnym) z sektorem biznesu i samorządu. Rozwijana jest współpraca z lokalnymi gminami i powiatami na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju ekonomii społecznej poprzez zaangażowanie samorządu w uspołecznianie zadań publicznych. 

Wartość projektu wynosi: 1 980 000 zł (dofinansowanie z EFS wynosi: 1 683 000 zł).

Działania podejmowane przez ROPS w zakresie ekonomii społecznej były wielokrotnie nagradzane np. przez Ministra Gospodarki w krajowym finale konkursu „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2012” w kategorii „przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne” , wyróżnieniem REVES za funkcjonowanie Małopolskiego Paktu na Rzecz Ekonomii Społecznej oraz stworzenie systemu wsparcia ekonomii społecznej, a także nagrodą główną w konkursie Komisji Europejskiej RegioStars 2016 w kategorii „Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu.

 

W RAMACH PROJEKTU MAŁOPOLSKI OŚRODEK KOORDYNACJI EKONOMII SPOŁECZNEJ REALIZOWANE SĄ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA: