O Komitecie

Małopolski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej (MKRES)
Organ złożony z przedstawicieli samorządu województwa i samorządów lokalnych, a także przedstawicieli sektora ekonomii społecznej, nauki oraz biznesu, który pełni funkcję konsultacyjno - doradczą oraz współpracuje z Województwem Małopolskim w działaniach na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Powołany Uchwałą Nr 224/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2015 r.

Małopolski Pakt wprowadzeniem dla Komitetu

12 marca 2008 roku w Krakowie przedstawiciele sektora publicznego (w tym m.in. samorządu Województwa Małopolskiego), sektora pozarządowego i prywatnego oraz przedstawiciele nauki podpisali Małopolski Pakt na rzecz Ekonomii Społecznej – pierwsze w Polsce regionalne porozumienie na rzecz sektora ekonomii społecznej. Celem Paktu było wypracowywanie ram instytucjonalnych i prawnych umożliwiających rozwój podmiotów ekonomii społecznej, pozwalających na bliższą współpracę podmiotów zaangażowanych w rozwój ekonomii społecznej również w ramach wspólnie realizowanych projektów i przedsięwzięć z tego zakresu oraz wypracowanie rozwiązań formalnoprawnych służących rozwojowi sektora. Od samego początku Małopolski Pakt pełnił funkcje opiniodawcze, doradcze oraz inicjujące różnorodne inicjatywy, głównie badawcze, prawne i w zakresie regionalnego systemu wsparcia. Niemal od początku zorganizowane zostały grupy robocze (ds. monitoringu, prawna, ds. systemu wsparcia ekonomii społecznej i marketingowa), w obrębie których odbywały się podstawowe prace związane z wypracowywaniem rekomendacji czy wypracowywaniem konkretnych produktów. Forum Małopolskiego Paktu służyło zaś prezentacji wypracowanych efektów, zbieraniu opinii, uwag i rekomendacji dotyczących konkretnych produktów oraz wyznaczaniu planów.

Dotychczasowe doświadczenia funkcjonowania Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej wskazywały na potrzebę instytucjonalizacji koordynacji działań w zakresie współpracy sektora publicznego i obywatelskiego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 12 sierpnia 2014 r. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES) przewidywał utworzenie Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej, koordynujących działania województw w zakresie ekonomii społecznej.

Biorąc pod uwagę niemal 7 lat działalności Małopolskiego Paktu i zbieżność jego celów z celami Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz zapisy Regionalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2014-2020, działalność Komitetu jest kontynuacją działań Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej.

Obecnie

Małopolski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej liczy 30 Członków, reprezentujących samorząd województwa i samorządy lokalne, a także przedstawicieli sektora ekonomii społecznej, nauki oraz biznesu. W ramach Komitetu działa sześć grup roboczych, wśród nich: grupa ds. systemu wsparcia ekonomii społecznej, ds. badań i monitoringu, ds. marketingu, ds. uspołeczniania zadań, ds. przedsiębiorstw społecznych oraz ds. podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym. Szczegółowe informacje dotyczące pracy Komitetu oraz poszczególnych grup roboczych znajdziecie Państwo w osobnych zakładkach.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem działań Komitetu: Regulamin MKRES

Zainteresowanych włączeniem się w działania prosimy o kontakt z Biurem MKRES,
od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.00–16.00

Maria Brzeziak
tel: (+48 12) 422 06 36 | w.26
e–mail: mbrzeziak@rops.krakow.pl