BAZA PS

Status przedsiębiorstwa społecznego w Małopolsce

Pobierz aktualną bazę przedsiębiorstw społecznych z terenu Małopolski.

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wraz z Ministerstwem Rozwoju wspólnie wypracowały rekomendacje w sprawie przyznawania statusu przedsiębiorstwa społecznego. Celem tych dokumentów jest ujednolicenie sposobu nadawania statusu przedsiębiorstwa społecznego w sposób pomocny dla ośrodków wsparcia ekonomii społecznej jak i Instytucji Zarządzających. Rekomendacje stanowią załącznik do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020. 

Na podstawie wypracowanych rekomendacji, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wraz z działającymi na terenie województwa małopolskiego ośrodkami wsparcia ekonomii społecznej opracował regulamin przyznawania statusu PS. Regulamin jest zbieżny z treścią Rekomendacji, zawiera także dodatkowe wzory dokumentów, które będą użyteczne w trakcie procesu weryfikacji i nadawania statusu przedsiębiorstwa społecznego.

O weryfikację cech przedsiębiorstwa społecznego mogą ubiegać się wyłącznie podmioty ekonomii społecznej w ośrodku wsparcia ekonomii społecznej właściwym terytorialnie dla siedziby podmiotu ekonomii społecznej, na podstawie złożonego wniosku o nadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego.

Wszystkie dokumenty, jakie należy zgromadzić w celu weryfikacji cech PS zostały ujęte we wniosku o nadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego, natomiast dane kontaktowe ośrodków wsparcia ekonomii społecznej dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce "kontakt".

 

DO POBRANIA:

1) Regulamin przyznawania statusu przedsiębiorstwa społecznego w województwie małopolskim
2) Wniosek o nadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego
3) Karta oceny wniosku - spółdzielnie socjalne
4) Karta oceny wniosku - podmioty inne niż spółdzielnie socjalne
5) Informacja o pozytywnej weryfikacji cech przedsiębiorstwa społecznego - wzór
6) Informacja o negatywnej weryfikacji cech przedsiębiorstwa społecznego - wzór
7) Lista przedsiębiorstw społecznych - wzór

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Maria Brzeziak
e-mail: mbrzeziak@rops.krakow.pl
tel.: (+48 12) 422 06 36 | w.26 
mobile: (+48) 728 431 379 


Marta Bohdziewicz-Lulewicz
e-mail: mlulewicz@rops.krakow.pl
tel.: (+48 12) 422 06 36 | w.26 
mobile: (+48) 728 431 379